Premi Uni? Llatina ? Mart?n Chambi de Fotografia.

22/09/2011 19:32

L’encreuament continu de cultures dibuixa

constantment nous paisatges humans que l’univers fa

miliar

El repte llançat als fotògrafs i al seu talent és

contar aquests paisatges mitjançant el llenguatge foto

c, esbossar el món contemporani, la seva revolució,

gràfi

el seu avenir,.

Fidel a la seva política cultural i sempre pendent

de les expressions contemporànies de la interculturalitat,

la Unió Llatina torna a convocar el seu Premi

Martín Chambi de Fotografi a i proposa en aquesta oca

als artistes fotògrafs dels 36 Estats Membres de l’or

el tema de la fotografi a de família.

sióganització

Se’ls demana que representin la família d’avui

amb una mirada que sigui alhora aguda i transversal.

 

OBERTURA DE CONCURS

REGLAMENT

1 – CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

Els participants han de ser ciutadans d’un país membre de la Unió Llatina

residir-hi des de fa almenys 5 anys. Les persones que ja han estat guardonades amb

aquest premi no es poden tornar a presentar.

1 o han de

2 – TEMÀTICA

Aquest any el premi tindrà com a tema la representació de la família en els sentits

més variats. El candidat haurà de refl exionar de manera lliure, personal i creativa

sobre aquesta noció evolutiva.

3 – MODALITATS D’INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta.

Els dossiers de candidatura han de estar constituïts per:

- una sèrie de 10 fotos amb un vincle de coherència temàtica i estètica entre elles, en

color o blanc i negre, d’un format 30 x 40 o 30 x 30 (el títol de la fotografi a, i el nom i

cognom(s) de l’autor hauran de fi gurar darrera de cada fotografi a. Aconsellem que

enviïn les fotos planes, i no enrotllades.);

- un full de paper amb: nom, cognom(s), adreça completa del candidat, número de

telèfon i adreça electrònica;

- una fotocòpia del document d’identitat (carnet, passaport...);

- un currículum vitae;

- un text (30 línies màxim) de presentació de la sèrie de 10 fotografi es enviades i la

biografi a de l’autor.

Les d’espeses d’enviament dels dossiers corren a càrrec dels candidats. La data límit

de recepció dels dossiers és el 31 de març de 2012 (el mata-segells dóna fe) a l’adreça

següent:

UNIÓ LLATINA – Direcció Cultura i Comunicació

Premi Unió Llatina – Martín Chambi de Fotografi a

204 rue de Vaugirard

75015 París

França

Els enviaments han de estar exempts d’aranzels duaners, si no no podran participar

al concurs. El remitent ha de declarar imperativament a la duana un valor inferior a

10 euros i especifi car que aquest enviament no té una fi nalitat comercial.

Un justifi cant de recepció li serà enviat per correu electrònic. No s’acceptaran els

dossiers incomplets.

La Unió Llatina no retornarà els dossiers que els candidats hagin enviat per a participar

a la selecció, però aquests romandran a la seva disposició, a la mateixa adreça,

una vegada el concurs hagi acabat, durant un any.

Les dades personals que els candidats ens comunicaran seran utilitzades exclusiva

en el marc del concurs i únicament amb la fi nalitat de fer la promoció cultural.

ment

D’altra banda, la participació al concurs implica que el guardonat cedeix els drets

als organitzadors per una eventual utilització dels seus treballs a la fi de promoció,

comunicació, publicació i exposició a diferents països membres de la Unió Llatina,

fi ns a la fi de l’any 2013.

4 – EL JURAT

El jurat, constituït de personalitats provinents del món de la fotografi a contemporà

i la vida cultural, es reunirà el mes d’abril de 2012 a París, per a deliberar.

nia

La decisió del jurat serà defi nitiva i irrevocable. S’informarà per escrit al guardonat

de la decisió.

5 – EL PREMI

El guardonat:

- rebrà una suma de diners equivalent a 5 000 euros;

- benefi ciarà d’un espai de promoció al lloc web de la Unió Llatina, i les fotografi es

i de les dades del guardonat estaran disponibles en línia. Amb aquesta fi nalitat, el

guardonat cedirà els seus drets.

6 – ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

L’inscripció del candidat a aquest concurs implica l’acceptació integral del present

reglament.

7 – APLICACIÓ DEL REGLAMENT

En cas de desacord pel que fa a la interpretació del present reglament, únicament es

tindrà en compte el text en llengua francesa.

1. Països membres: Argentina (Observador), Andorra, Angola, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile,

Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Filipinas, France, Guatemala,

Guiné-Bissau, Haïti, Honduras, Italia, México (Observador), Monaco, Moçambique,

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Republica Moldova,

România, San Marino, Santa Sede (Observador), São Tomé e Principe, Sénégal, Timor Leste,

Uruguay, Venezuela, Ordine di Malta (Observador).

té la capacitat de refl ectir.

Compartilhas Noticia

Tags

Comentários

Comentários

Escrever Comentário

70141

Subscribe to see what we're thinking

Subscribe to get access to premium content or contact us if you have any questions.

Subscribe Now